AZBEST

 

Kompleksowa usługa demontażu, usuwania, transportu i utylizacji wyrobów/elementów zawierających azbest/eternit.  

Realizujemy usługi związane z usuwaniem, demontażem, zabezpieczaniem i transportem wyrobów zawierających azbest (eternit) dla firm, instytucji, jednostek terytorialnych i osób prywatnych na terenie całego kraju w konkurencyjnych cenach.

Usługa dotycząca odbioru azbestu wykonywana jest przez doświadczony, wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami oraz przy zachowaniu wszystkich standardów jakościowych i prawnych.

 

Zakres Usług:

- demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest (eternit) na terenie całego kraju;

- zabezpieczanie usuniętych wyrobów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;

- transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

- wykwalifikowany i doświadczony personel;

- krótkie terminy realizacji;

- profesjonalny konsulting i doradztwo naszych specjalistów.

 

Przed przystąpieniem do prac oraz po ich wykonaniu, dokonujemy wszystkich niezbędnych czynności formalno-prawnych:

- opracowujemy szczegółowy plan usuwania wyrobów zawierających azbest (eternit);

- na 7 dni przez rozpoczęciem prac, zgłaszamy taki zamiar do organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy i inspektora sanitarnego;

- po zrealizowaniu usługi, skłądamy pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Prawo:

Usuwanie i demontowanie wyrobów zawierających azbest reguluje ustawa z dnia  21 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004.3.20 tj. z zm.).

Art. 6. 1. Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:
1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;
3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:
a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej,
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza
4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

Art. 6. 2. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego , właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Art. 6. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności:
1) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,
2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
3) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,
6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

Art. 6. 4. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Art. 8. 2. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:
1) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
2) demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;
3) odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;
4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;
5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Art. 8. 3. Po wykonaniu prac, o których mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Art. 8. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

 
tel. 71 352 89 70
e-mail: biuro@ekovita.pl

Logowanie

Skontaktuj się z nami

Najczęściej wyszukiwane

odpady

odpady wrocław

utylizacja

utylizacja odpadów

odpady przemysłowe

odpady niebezpieczne

odbiór odpadów

odpady elektroniczne

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady medyczne

odpady gastronomiczne(kat.3)

© Copyright © 2008 UTYLINIA | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EkoVita Biuro we Wrocławiu: ul. Paprotna 5 51-117 Wrocław
e-mail: biuro@ekovita.pl, tel.71 352 89 70

Specjalnością firmy UTYLINIA są odpady i utylizacja. Nasza utylizacja odpadów obejmuje odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne i odpady elektroniczne.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to również odpady Wrocław. Przyjdź, zadzwoń lub napisz i zapytaj o odbiór odpadów.